Lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti un pieejamību, Skaistkalnes vidusskola projekta ietvaros vēlas izstrādāt mūsdienīgus un inovatīvus mācību materiālus sociālo zinātņu jomu priekšmetos - Latvijas un pasaules vēsture, ekonomika, politika un tiesības, kulturoloģija un ētika, un mākslas jomas priekšmetā - literatūra.

Ņemot vērā informāciju tehnoloģiju nozīmīgo lomu izglītībā, šis ir viens no virzieniem ko skolas vadība cenšas integrēt savā mācību procesā. Skola pašlaik ar saviem spēkiem ir ieviesusi Moodle e-apmācību vidi, kas ir viena no populārākajām apmācību vidēm Latvijā un pasaulē, kā arī veikusi savu mācībspēku apmācību darbam ar šo vidi. Pateicoties iepriekšējai pieredzei tādos projektos, kā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skaistkalnes vidusskolā" ir izveidota laba materiālu bāze dabas zinību priekšmetiem, problēma ir  kvalitatīvu materiālu trūkums sociālo zinātņu un mākslas jomā. Būtiski tas ir tāpēc, ka sākot ar 2012./2013.mācību gadu, skola sāks  realizēt e-apmācības vidusskolas programmu, kurai ir nepieciešami jauni e-materiāli, jaunas metodes un pieeja

Projekta mērķis ir veicināt inovāciju ieviešanu Skaistkalnes vidusskolā, tādejādi sekmējot mūsdienīgu pieeju zināšanu un prasmju apguvē. Lai sasniegtu šo mērķi septiņi Skaistkalnes pedagoģi un IT speciālisti

Projekta mērķa sasniegšanai tiks īstenotas šādas aktivitātes:

Elektronisko mācību materiālu/moduļu izstrāde

Teorētiskā mācību materiāla un pašpārbaudes uzdevumu sagatavošana
Tehniskais izpildījums mācību materiālu/moduļu izstrādei

Rokasgrāmatas (instrukcijas) izstrāde darbam ar mācību moduļiem
Projekta administrēšana
Projekta publicitāte

Projekta aktivitāšu rezultātā tiks izstrādāts:

  • 34 mācību moduļi sešos dažādos priekšmetos;
  • 6 pašpārbaudes uzdevumi (piemēram, testi ar atvērtajiem un slēgtajiem jautājumiem, esejas, analītiskie uzdevumi);
  • 10 simulāciju izstrāde ekonomikā.

Projekta ietvaros tiks izstrādāti 34 moduļi Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, kulturoloģija,  ētika un literatūra - katram pieci, ekonomika - deviņi moduļi. Papildus elektronisko materiālu izstrādei ekonomikas priekšmetā tik izstrādātas 10 simulācijas, kas ļautu skolotājiem un skolniekiem mainīt ekonomiskos parametrus un interneta vidē  novērot rezultātus.

Elektroniskie mācību materiāli ļaus skolēniem atkārtot grūtāk apgūstamās tēmas sev noderīgā laikā un vietā. Turklāt pieredze rāda, ka daudzi skolnieki vēlas atsākt mācības pēc vairāku gadu pārtraukuma, bet tie ne vienmēr spēj iekļauties esošajā apmācību tempā, elektronisko apmācību materiālu izstrāde ļautu novērst šādas problēmas Pateicoties skolas ieviestajai e-apmācību videi, materiāli jebkuram Latvijas skolniekam būs pieejami 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.